Vzdělávací cíle a záměry

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické, sociální. Vést je tak, aby na konci předškolního období bylo každé dítě jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou a způsobilou zvládat pokud možno aktivně takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny – zejména v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
Preferujeme tyto činnosti:
• volnou hru, experimentování,
• psychomotorická cvičení,
• tvořivou práci s přírodními materiály,
které přispívají k rozvoji a učení v různých oblastech a vedou tak k získávání dovedností v různých činnostech.

Uplatňujeme metody:
• pozorování ve vztahu k dětem,
• individuální přístup k dětem,
• důsledné provádění evaluační analýzy obsahu, metod,
• převládání spontánních činností nad řízenými.

Specifické cíle

Specifické cíle jsou přiměřeně zaměřeny na rozvoj fyzický a psychický, přičemž důraz je kladen také na sociální samostatnost. Cílem je vytvořit základy kompetencí důležitých pro další rozvoj pro život a vzdělání.
• Uvědomit si vlastní tělo
• Rozvoj pohybových schopností
• Rozvoj a užívání všech smyslů
• Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
• Osvojení si poznatků o těle
• Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečnosti, osobní pohody, pohody prostředí, vytváření zdravých životních     návyků a postojů
• Rozvoj řečových a jazykových schopností (komunikativní dovednosti)
• Osvojení si některých dovedností, které předcházejí učení, čtení, psaní
• Rozvoj zpřesňování a kultivace vnímání, přechod od konkrétního myšlení k slovně logickému
• Rozvoj tvořivosti, tvořivé vyjadřování
• Posilování přirozených poznávacích pocitů – zvídavost, radost, objevování
• Rozvoj schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování kontaktů s lidmi, dětmi
• Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhé osobě
• Vytváření prosociálních postojů, k rodině, škole
• Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
• Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými – dětmi, dospělými
• Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
• Osvojování si jednoduchých poznatků o sobě a světě užitečných pro vytváření elementárního povědomí, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
• Rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným životním změnám
• Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
• Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
• Osvojení si potřebných dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
• Spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí